Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA"

a.d. Modriča

 

 

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17) i članom 48. Statuta Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča, Upravni odbor Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča na sjednici održanoj dana 17.09. 2018. godine donio je odluku kojom

 

S A Z I V A

 

redovnu sjednicu Skupštine akcionara Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča, koja će se održati u ponedeljak, 22.10.2018. godine u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Riste Mikičića 90, 74480 Modriča.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Izbor radnih tijela (predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine, održane 15.09.2017. godine;
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2017. godinu;
 4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu;
 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča za 2017. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka;
 7. Razmatranje i usvajanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala;
 8. Razmatranje i usvajanje odluke o drugoj emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala;
 9. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama Statuta;
 10. Razmatranje i usvajanje prečišćenog teksta Statuta;
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča za 2017. godinu;
 12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu

 

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na d

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 12.10.2018. godine.

Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Republike Srpske - apostille pečatom.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Akcionarsko društvo objavljuje poziv za sjednicu skupštine akcionara u dva dnevna lista registrovana na području RS, Glas Srpske i Euro Blicu i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze i društva biće objavljen poziv za sjednicu skupštine akcionara, prijedlozi odluka i izvještaji koji se usvajaju. Akcionari imaju mogućnost uvida u prijedloge odluka i izvještaje koji će se usvajati i u sjedištu društva svakim radnom danom u redovno radno vrijeme.

 

 

    Upravni odbor

 

 

Preuzmite

 

> Prijedlozi odluka za redovnu sjednicu Skupštine akcionara MPIM

> Saziv sjednice (PDF)

O nama:

Firma:  Akcionarsko društvo Mlinsko pekarska industrija „MODRIČA“ Modriča
Skraćena oznaka firme:  AD MPI „Modriča“
Sjedište: ul. Riste Mikičića br.90, 74 480 Modriča
JIB: 4400188590007
PDV broj: 400188590007
Matični broj:  1112724
Lice ovlašteno za zastupanje: Filip Filipović             
Vrsta oblika organizovanja: Akcionarsko društvo
Pretežna djelatnost:  Proizvodnja mlinskih proizvoda
Šifra djelatnosti: 10.61

Kontakt

Ukoliko nas želite kontaktirati pošaljite poruku putem e-maila na: info@mpim.ba
ili poštom na adresu:

AD MPI „Modriča“

ul. Riste Mikičića br.90, 74 480 Modriča